Not Found

The requested URL was not found on this server.


Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Szakterületeim

Kötelmi jog

Szerződések és más okiratok megszerkesztése, véleményezése pl. adásvétel, ajándékozás, bérlet, vállalkozás, megbízás)

Peres és peren kívüli képviselet, tanácsadás a polgári jog  egész területén.

Ingatlanjog

Ingatlan adásvételi és egyéb jogokat alapító szerződések készítése, jogi közreműködés telekmegosztás és telekalakítás során, csere-, ajándékozási-, bérleti szerződések elkészítése, földhivatal előtti eljárás. Az ingatlanfejlesztéshez szükséges fővállalkozói, építési, bontási és egyéb alvállalkozói szerződések elkészítése.

Bankjog

Kölcsönszerződések, jelzálogjog szerződések készítése, földhivatal előtti eljárás, teljes körű képviselet a pénzintézet és a közjegyző előtti eljárásban.

Társasház

Alapítása és az ehhez kapcsolodó teljes körű jogi dokumentáció elkészítése, valamint képviselet az ingatlan-nyilvántartási-, és hatósági eljárások során.

Társasági jog

Cégalapítás, cégmódosítás, e-cégeljárás, gazdasági társaságok átalakulása, szétválása, jegyzett tőke felemelése és leszállítása, üzletrész átruházási szerződés, társasági részesedés és részvény átruházás, külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepének és kereskedelmi képviseletének alapítása, módosítása, gazdasági társaságok jogi szempontú átvizsgálása, legfőbb szerv határozatainak bírósági felülvizsgálata, cégek képviselete a cégbíróság törvényességi eljárása során, társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek alapítása ügyében okiratszerkesztés és képviselet a bírósági bejegyzési eljárásban.

 Polgári perbeli képviselet

Polgári, vagyonjogi, kártérítési és kereskedelmi ügyekben.

Követelések érvényesítése

Vagyonjogi perbeli képviselet.

Felszámolás, csődeljárás, végelszámolás

Cégek képviselete, együttműködés a felszámolóbiztossal. Végelszámolás során okiratok elkészítése, képviselet a cégbíróság és egyéb hatóságok előtt.

Végrehajtás

Teljes körű képviselet a végrehajtást kérő és az adósi pozícióban egyaránt.

Családi jog és öröklési jog

Házassági bontóperben képviselet, egyezség elkészítése, házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés elkészítése, házassági vagyonközösség megszüntetése, élettársi közösség felbontása, gyermektartásdíj érvényesítése, gyermekelhelyezési perek, örökléshez kapcsolódó igények bíróság előtti érvényesítése, képviselet hagyatéki eljárásban, öröklési szerződés, végrendeletek készítése.

Közigazgatási jog

Képviselet közigazgatási hatóságok előtt, engedélyezési eljárásokban való képviselet.

Büntetőjogi képviselet

Terhelti és sértetti képviselet a büntető eljárás valamennyi szakaszában.